កញ្ញា គុជ លីហួង ៖ ប្រាក់ខែជួយខ្ញុំបានទេ បើ….

១០០ដុល្លារការប្រាក់១០ដុល្លារក្នុងមួយខែ។ មាន៧០០ដុល្លារចងការ អុីចឹងមួយខែបានលុយការប្រាក់៧០ដុល្លារ។ ហើយមួយខែអាចសល់៣៥០ដុល្លារផ្សេងទៀតករណីចាយត្បិតត្បៀត បើចាយធំអាចសល់ត្រឹម២០០ដុល្លារ។

Read more
1 2 3 6